Artist name:

Title of work:

Dimensions:

Date of purchase:

Supplier:

OHASHI Yutaka

Mishima Karatsu Hira Sakazuki

H35xD79

28/03/2005

Gallery Kurimoto (KURIMOTO Hiroshi)
On-line