Roger’s Collection


Japanese Pottery


Japanese Potters Name Index - K


KAKO Katsumi

KAMADA Kouji

KAMEI Miraku

KAMIYA Syouichi

KAMODA Taro

KANEDA Shikao

KANESHIGE Yuhou

KANETA Masanao

KATAYAMA Masami

KATO Eiichi

KATO Ichiro

KASUYA Megumi

KATO Kouji

KATO Kozo

KATO Rokubei

KATO Ryotaro

KATO Shinobu

KATO Sho

KATO Takatoshi

KATO Takeshi

KATO Takuo

KATO Tozaburo

KAWABATA Fumio

KAWASAKI Waraku

KIM Jin Hyun

KIMURA Kumiko

KAKO Katsumi KAMADA Kouji KAMEI Miraku KAMIYA Syouichi KAMODA Taro KANEDA Shikao KANESHIGE Yuhou KANETA Masanao KASUYA Megumi KATAYAMA Masami KATO Eiichi KATO Ichiro KATO Kouji KATO Kozo KATO Rokubei KATO Ryotaro KATO Shinobu KATO Sho KATO Takatoshi 1 KATO Takeshi KATO Takuo KATO Tozaburo KAWABATA Fumio KAWASAKI Waraku KIM Jin Hyun KIMURA Kumiko

KIMURA Morinobu

KIMURA Moriyasu

KIMURA Morinobu KIMURA Moriyasu KIMURA Nobuyuki

KIMURA Nobuyuki

KIMURA Noritada

KIMURA Yoshiro

KINJOU Toshio

KIMURA Yoshiro KIMURA Noritada KINJOU Toshio KINJOU Jiro

KINJOU Jiro

KITAMURA Junko

KOBAYASHI Junko

KOBAYASHI Kensuke

KITAMURA Junko KOBAYASHI Junko KOBAYASHI Kensuke

KOBAYASHI Takuo

KOIE Ryouji

KOJIMA Yosuke

KOUCHI Hidetoshi

KOBAYASHI Takao KOIE Ryouji KOJIMA Yousuke KOUCHI Hidetoshi

KOZURO Gen

KUMAGAE Koshu

KUNISAKI Yuichiro

KOZURU Gen KUMAGAI Koshu KUNISAKI Yoichiro KUWAHARA Kuzaburo

KANEKO Haruhiko

KUWAHARA Kuzaburo

KANEKO Haruhiko

KIMURA Morikazu

KIMURA Morikazu

KAMODA Kouji

KAMODA Kouji

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

KAWADA Satomi

KAWADA Satomi