Roger’s Collection


Japanese Pottery


Japanese Potters Name Index - M


MAEDA Masahiro

MAEDA Masahiro

MAEDA Seigou

MAEDA Taishou

MAKIHARA Taro

MAKITA Hiroyoshi

MAEDA Seigou MAEDA Taishou MAKIHARA Taro MAKITA Hiroyoshi

MATSUMURA Jindanbo

MATSUO Muzou

MATSUZAKI Ken

MIHARA Ken

MIURA Shurei

MITO Ayano

MATSUMURA Jindanbo MATSUO Muzou MATSUZAKI Ken MIHARA Ken MITO Ayano

MIYACHI Kunari

MIURA Shurei

MORINO Akito

MORI Katsusuke

MOMODA Hikaru

MOCHIZUKI Asuta

MIYAZAWA Akira

MIYAWAKI Akihiko

MIYACHI Ikunari MIYAWAKI Akihiko MIYAZAWA Akira MOCHIZUKI Asuta MOMODA Hikaru MORI Katsusuke

MORINO Taimei

MORISHITA Ikuo

MUKAI Ippo

MUKOYAMA Fumiya

MORINO Akito MORINO Taimei MORISHITA Ikuo MUKAI Ippo MUKOYAMA Fumiya

MUROMACHI Katsuhiro

MURATA Gen

MURATA Gen MUROMACHI Katsuhiro

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

MIYANOHARA Ken

MIYANOHARA Ken

MIURA Koheiji

MIURA Koheiji

MIZUNO Soukaku

MIZUNO Soukaku MATSUI Kousei

MATSUI Kousei