Roger’s Collection


Japanese Pottery


Japanese Potters Name Index - T


TAHARA Toubei

TAHARA Toubei TAKAHARA Takushi

TAKAHASHI Kyoko

TAKAHASHI Rakusai

TAKAHARA Takushi

TAKAHASHI Rakusai TAKAHASHI Kyoko

TAKAMA Tomoko

TAKARIKI Yoshiteru

TAKENAKA Kenji

TAKATORI Hachizan

TAKAMA Tomoko TAKARIKI Yoshiteru TAKATORI Hachizan TAKENAKA Kenji

TAKEUCHI Shingo

TAMAMURA Shogetsu

TANAKA Kouken

TAMAYA Kousei

TAKEUCHI Shingo TAMAMURA Shogetsu TAMAYA Kousei TANAKA Kouken

TANAKA Mei

TANAKA Takashi

TERAMOTO Mamoru

TANOUE Shinya

TANAKA Mei TANAKA Takashi TANOUE Shinya TERAMOTO Mamoru

THOM Yo

TOKUDA Yasokichi

TOMINAGA Yoshiki

TOKUGAWA Hiroshi

THOM Yo TOKUDA Yasokichi III TOKUGAWA Hiroshi TOMINAGA Yoshiki

TOYOMASU Kazuo

TSUJI Kanji

TSUJITA Gakusyu

TOYOMASU Kazuo TSUJI Kanji TSUJITA Gakusyu

TANAKA Motohiko

TANAKA Motohiko

TAKIGUCHI Kazuo

TAKIGUCHI Kazuo

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

TANIGUCHI Ryozo

TANIGUCHI Ryozo